Qur'an The Miracle

Syaamil Quran - The Miracle 


Harga Asal
: RM 300

Harga Promosi: RM 230 !!!

Penerbit:
 Sygma (Grup Syaamil)
Jml hlm: 1.374 halaman
Ukuran: 21 x 29,7 cm

Apakah 15 dalam 1 tu?

Naskah ini mempunyai 15 item semuanya terhimpun dalam satu naskah
15 item berikut adalah;

1. Al-qur'an terjemah Per Kata
2. Terjemah Dep Agama RI
3. Tajwid sistem Quantum Reading
4. Panduan Hukum Tajwid
5. VCD Tutorial Quantum Reading
6. Tafsir Al-Muyassar
7. Asbabunnuzul
8. Doa-doa dalam Al-Qur'an
9. Mukjizat Al-Qur'an
10. Indeks Al-Qur'an Alfabetik
11. Atlas Al-Qur'an
12. Kisah Para Nabi dalam Al-Qur'an
13. Dzikir Al-Ma'surat
14. Intisari Ayat
15. Links to Related Articles


1. AL-QUR'AN TERJEMAH PER KATA

Syaamil Al-Qur'an Terjemah Per Kata memaparkan arti dalam bahasa untuk setiap kata dalam Al-Qur'an yang diletakkan tepat di bawah kata arab tersebut. Ia berfungsi sebagai Al-Qur'an tarbiyyah, membantu anda memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an, membimbing Anda untuk belajar bahasa Al-Qur'an dan memudahkan Anda menguasai bahasa Al-Qur'an.Kelebihan yang akan Anda peroleh adalah bahwa anda akan cepat memahami erti-erti ayat demi ayat yang sedang dibaca walaupun anda tidak membaca terjemahannya secara langsung. Ini karena di dalam Al-Qur'an terdapat banyak kata yang berulang-ulang.

Selain itu, Al-Qur'an per Kata dilengkapi dengan pewarnaan tajwid yang memudahkan untuk memahami ilmu tajwid melalui warna-warna tersebut.


2. Terjemah Dep Agama RI

Terjemahan Al-Qur'an ini adalah versi terbaru yang resmi dari Departemen Agama RI(Republik Indonesia) yang merupakan rujukan utama penterjemahaan utama Al-Qur'an. Terjemahan ini dinilai secara teliti dan cermat oleh Liga Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dimulai pada tahun 2004. Terjemahan ini memberikan kemudahan bagi anda untuk memahami maksud setiap ayat yang Anda baca.


3. TAJWID MENGGUNAKAN SISTEM QRQ

Metode pewarnaan tajwid yang digunakan oleh Syaamil Al-Qur'an merupakan metode yang praktis dan sistematis. Hal ini karena:

1. Menggunakan Khat Utsmani, yang bagus dan rapi, dan telah disesuaikan dengan standar Departemen Agama RI.


2. Pewarnaan tajwid hanya menggunakan 4 warna yaitu biru, merah, hijau, dan hitam.

3. Setiap warna mempunyai fungsi yang berbeda yang dapat membantu anda membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara tartil dan benar.

4. Dengan kesekataan warna tersebut, ia memudahkan dalam pembacaan yang sesuai dengan ilmu tajwid.

5. Pewarnaan tajwid tersebut menggunakan prinsip-prinsip Quantum Learning.4. PANDUAN HUKUM TAJWID

Panduan hukum tajwid ini diletakkan pada setiap halaman.

Tujuannya untuk mempermudah untuk melihat kembali aturan tajwid Quantum Reading Qur'an, sehingga Anda dapat membaca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan contoh yang diamalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam.


5. VIDEO TUTORIAL SISTEM QRQ

Quantum Reading Qur'an (QRQ) merupakan sebuah metode pembelajaran Al-Qur'an yang paling praktis di masa kini.
Metode ini sangat membantu dan memudahkan anda dalam membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil dan benar.

Di dalam VCD QRQ ini, anda akan temui 3 hal utama yaitu:

1. Bagaimana caranya agar anda dapat mengamalkan bacaan mad dan ghunnah secara konsisten.

2. Bagaimana caranya untuk dapat fasih dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, sesuai dengan makharijul khuruf.

3. Bagaimana caranya agar Anda dapat menguasai dan mampu melafazkan ayat-ayat gharibah (ayat-ayat langka) secara baik dan benar.6. TAFSIR AL-Muyassar

Tafsir Al-Muyassar diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami, dengan karekteristik seperti berikut:

1. Menggunakan penafsiran bil ma'sur dengan memilih riwayat yang sahih.

2. Memilih kata dan bahasa yang praktis dan mudah dipahami.

3. Padat dan ringkas serta tidak ada pengulangan bahasan.

4. Merujuk kepada Qira'ah Hafs bin Asim.

5. Tanpa menampakkan perbedaan Qira'ah dan juga perbedaan struktur bahasa (I'rab).

6. Membiarkan kata-kata baku yang tidak dapat diterjemahkan.

7. Menunjukkan kaitan kandungan ayat-ayat dengan peraturan dan hukum keislaman.7. ASBABBUNNUZUL


Penyusunan Asbabunnuzul dalam setiap lembaran Mushaf Uthmani ini mencakup hal-hal berikut:1. Disusun berdasarkan lembaran Mushaf Uthmani dari salah satu ayat atau beberapa ayat yang terkait.

2. Mengutamakan periwayatan yang lebih tepat, dengan memperhatikan matan dari isi riwayat-riwayat tersebut.

3. Sumber rujukan utama penyusunan asbabunnuzul ini adalah kitab "Lubabunnuqul Fi Asbabinnuzul" karya imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Kitab "Asbabunnuzul" Al-Wahidi.

4. Sumber-sumber lain adalah:

a. Kutubu tis'ah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad, Malik dan Darami).

b. Jalaluddin Al-Mahalli dab Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Al Qur'anul Al'Adzim (tafsir Jalalain) Darul Fikr, Beirut.

c. Tafsir Al Qur'anul Al'Adzim (tafsir Ibnu Katsir).

d. Tafsir Al Maraghi (tafsir Ibnu Katsir).

e. Imam Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Darul kutub al Arabiyah, Kairo.

f. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir At-Tahabari Mustafa Al-Halabi, Kairo.

g. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathu Al Bari, Mustafa Al-Halabi, Kairo

h. An-Nawawi Al-Baghdadi, Syarah Muslim, Al-Mishriyah, Kairo.8. DOA-DOA DALAM AL-QUR'AN
Al-Qur'an adalah kalam Allah sebagai pedoman bagi manusia. Di dalamnya terdapat doa-doa yang diajarkan langsung oleh Allah untuk kita.The Miracle menandainya sehingga Anda mudah mengamalkan doa-doa tersebut dalam satu kotak khusus dilengkapi dengna judul doa, isi doa dan maksudnya.
9. MUKJIZAT AL-QUR'AN

Bukti-bukti kemukjizatan Al-Qur'an yang dijelaskan secara sederhana sebagai fasilitas bagi Anda untuk memahami keagungan Al-Qur'an.


Penuh dengan penjelasan rinci mengenai ayat-ayat, ibadah, hukum-hukum, tanda-tanda kebesaran Allah, tempat bersejarah, tokoh dan ilmu pengetahuan yang didasari ayat-ayat Al-Qur'an.


10. INDEKS AL-QUR'AN

Indeks Al-Qur'an (Terjemahan Al-Qur'an) ini disusun berdasarkan:

1. Susunan indeks secara alfabetik menggunakan metode penyusunan kamus bahasa.

2. Pencarian kata / kalimat berdasarkan pada perkataan asal. Misalnya untuk mencari "mengajak", lihat "ajak".11. ATLAS AL-QUR'AN

Atlas koleksi tempat-tempat bersejarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai fasilitas bagi Anda untuk mendapatkan gambaran besar tentang kebenaran Al-Qur'an.Dijelaskan dengan perbandingan nama-nama daerah tersebut pada masa kini dan di masa lampau.


12. KISAH PARA NABI DALAM AL-QUR'AN

Kisah-kisah penuh hikmah dalam Al-Qur'an dijelaskan secara sederhana untuk kemudahan anda. Dimulai dari perjalanan Nabi Adam Alaihi Salam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam yang berdampingan dengan atlas perjalanan mereka.


13. ZIKIR AL-MA'SURAT
Al-Ma'surat merupakan koleksi wirid yang terdiri dari ayat-ayat pilihan dan lafal-lafal dari hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam yang biasa beliau amalkan dalam wiridnya.

Tuntutan doa dan zikir yang baik tentu seperti yang dicontohkan Rasulullah, karena itu zikir-zikir dalam Al-Ma'surat ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh setiap muslim.

Anda akan memperoleh manfaat dari kegiatan zikir dan doa Al-Ma'surat ini antaranya bahwa dengan berzikir kita akan selalu ingat dan berkomunikasi dengan Allah dan selalu merasakan keberadaan-Nya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah: "karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." (QS Al-Baqarah: 152).

Al-Ma'surat ini pula akan menjadi sahabat Anda dalam mencapai nikmat zikir, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan di dunia.14. INTISARI AYAT

Intisari Ayat berisi penekanan penting dari setiap halaman yang Anda baca.

Hal ini akan memberikan kemudahan bagi Anda untuk secara cepat mendapat gambaran mengenai halaman yang sedang Anda baca.


15. LINKS TO RELATED ARTICLES


Petunjuk-petunjuk untuk mempelajari lebih dalam tema pembahasan pada halaman yang anda baca sebagai fasilitas untuk untuk memahami lebih dalam. Diisi dengan kitab-kitab referensi, situs terkait, serta alamat internet yang dapat anda gunakan untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.Jadi antara orang pertama yang memilikinya!!!

TeriMa kaSih KeraNa MembAca seHinggA habis

Kepada pembaca sudikanlah diri anda memberi komen-komen yang membina bagi mengembangkan lagi idea-idea yang di sampaikan oleh penulis. Setiap komen anda di dahulukan dengan ribuan terima kasih..

Series! tabung nikah ni. lagipun ada iklan baru..klik jangan tak klik.

hehe..ape lagi..klik la..

pengunjung

Boleh dapatkan Quran di sini !!!

Generated image

Jana pendapatan dengan BLOG. Klik pada gambar

Silakan bertanya jika ada musykilah..

kod-kod makanan yang perlu dielakkan..

E100, E110, E120, E140, E141 E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280,E325, E326, E327 E334 E335, E336, E337,E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E495,E542, E570, E572,E631, E635,
E904

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails